Beste Coach,

Voor mijn afstudeeronderzoek (master Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit) ben ik op zoek naar mensen die momenteel een coach/trainingstraject volgen. Als coach kun je dit wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door je coachees te attenderen op dit onderzoek.

Doel van mijn onderzoek

Coaching raakt meer en meer een begrip in onze samenleving om prestaties en welzijn van mensen te bevorderen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat coaching ‘werkt’, staat de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit en werkzame bestanddelen nog in de kinderschoenen. In overeenstemming met onderzoek binnen therapie is men meer en meer van mening dat de relatie tussen coach en coachee een belangrijke rol speelt binnen de effectiviteit van coaching. Alleen, onderzoek hiernaar is tot nu toe schaars.

Uit de zoektocht naar werkzame bestanddelen van de coachrelatie is onder andere gebleken dat de mate waarin de coachee de ruimte krijgt om zelf zijn doelen en oplossingen aan te dragen en benaderd wordt als expert over zijn eigen leven, positief samenhangt met coachsucces. Deze resultaten en zienswijze komen overeen met de zelfdeterminatietheorie: zelfbepaald gedrag en als persoon ondersteund worden in je autonomie, competentie en verbondenheid met mensen zijn belangrijke bouwstenen voor de persoonlijke ontwikkeling en het optimaal functioneren van een persoon.

Binnen dit afstudeeronderzoek bekijk ik dan ook welke invloed de relatie, oftewel werkalliantie, tussen coach en coachee heeft op de effectiviteit van coaching. Er wordt daarnaast gekeken naar de rol die het ervaren van autonomie, competentie en verbondenheid (psychologische basisbehoeften) hierbinnen speelt. Met het onderzoek verwacht ik een bijdrage te leveren aan de vergroting van de kennis rondom de werkzaamheid van coaching, zodat mensen tijdens een coachtraject nog optimaler begeleid kunnen worden.

Wat houdt het onderzoek in?

Ik ben op zoek naar mensen van 18 jaar en ouder die momenteel een coach/trainingstraject volgen en bereid zijn om tweemaal een online survey in te vullen. De eerste vragenlijst wordt nu afgenomen en zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. De tweede vragenlijst zal drie weken daarna toegestuurd worden en zal maximaal 7 minuten invultijd kosten.

In de vragenlijsten zal, naast demografische informatie, gevraagd worden naar gegevens over het coachtraject, mening over de coachrelatie, mate van ondersteuning van autonomie, competentie en verbondenheid binnen het coachtraject (psychologische basisbehoeften), mate van psychische klachten, persoonlijke groei, welbevinden en doelrealisatie.

Privacy regel- en wetgeving

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG regel- en wetgeving die sinds mei 2018 van toepassing is. Het beheer en de opslag van de verzamelde gegevens wordt volgens de OU-regelgeving uitgevoerd (www.ou.nl/privacy).

De persoonsgegevens en data zullen tijdens de verzameling geanonimiseerd worden en zullen enkel gecodeerd opgeslagen worden (deelnemer 1,2,3 etc.). De scriptiestudent (Thérèse Smeets) en haar supervisor (dr. Johan Lataster) hebben toegang tot de gegevens, die beveiligd zullen worden opgeslagen op de harde schijf en computer van de onderzoekers, binnen het surveyprogramma Limesurvey en het analyseprogramma SPSS. Na afronding van het onderzoek zullen de data worden verwijderd van deze apparaten en computerprogramma’s en enkel nog, gedurende 10 jaar, beveiligd en geanonimiseerd opgeslagen worden binnen het databestand van de Open Universiteit (voor mogelijk gebruik bij ander onderzoek).

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en men kan deze elk moment zonder gevolgen staken.

Wat wil ik vragen?

Om zoveel mogelijk deelnemers te werven zou ik je willen vragen of je jouw coachees zou willen attenderen op dit onderzoek door een hem of haar een brief te overhandigen. De brief zal ik je mailen als je mij een mailtje stuurt op mtsmeets@hotmail.com. Een coachee die interesse heeft in deelname zal ik daarna ook rechtstreeks tot mij wenden, waarna ik de coachee een informatiebrief

(procedure, uitleg bescherming privacy) en de link naar de online survey toe stuur. Een aantal weken later volgt een link voor de tweede vragenlijst. Zodra de dataverzameling voltooid is en de gegevens van de twee vragenlijsten aan elkaar gekoppeld zijn zullen de emailadressen van de deelnemers vernietigd worden. Alle gegevens worden hierdoor anoniem behandeld en zullen niet tot de coachees terug te leiden zijn. (Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Open Universiteit).

Graag vraag ik je enkel de met coachees te delen dat het een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van coaching betreft. Dit om beïnvloeding van het antwoordgedrag te voorkomen.

Als tegenprestatie breng ik je, na afronding van het onderzoek, uiteraard graag op de hoogte van de belangrijkste onderzoeksbevindingen en conclusies.

Ik hoop van je te horen! Ook bij verdere vragen of onduidelijkheden.

Hartelijke groet, Thérèse Smeets (mtsmeets@hotmail.com)

mede namens: dr. Johan Lataster (Supervisor: johan.lataster@ou.nl)